head1.jpghead2.jpg

บทบาทภารกิจ

      

 บทบาทภารกิจ

หน้าที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

          - รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือต้องการคำแนะนำเเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
          - เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
          - ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
          - ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรมหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
          - ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
          - เฝ้าระวัง แจ้งข่าว แจ้งเบาะแสทางคดีความหรือการกระทำความผิดตามกฎหมาย
          - พิจารณาส่งต่อเรื่องตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดรวมถึงการติดตามและแจ้งผลการดำเนินงานหรือผลความคืบหน้าแล้วแต่กรณีแก่ผู้ร้องหรือผู้ขอความช่วยเหลือ
          - หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

Joomla templates by a4joomla